La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

diumenge, 9 de maig de 2010

Estratègies d’aprenentatge


Acceptant la metodologia que hem anat proposant en cadascuna de les diferents entrades que apareixen en aquest blog, intentarem construir el nostre mètode sobre les següents estratègies d’aprenentatge o principis metodològics, els quals deuen estar presents en les diferents matèries que imparteix el departament, intentant amb elles la consecució de les competències bàsiques al llarg de les diferents etapes educatives.:

Estratègies d’aprenentatge o principis metodològics

• Estimular a l’alumnat per explicitar les seues idees.

• Partir del nivell de desenvolupament de l’alumnat i dels seus aprenentatges anteriors.

• Presentar de forma continuada, situacions que representen un repte a les seues idees prefixades.

• Intentar que treballen hipòtesi i formulen models interpretatius alternatius.

• Facilitar-los l’exploració d’aquestes alternatives d’una manera informal, intentant que en cap moment falten les discussions de grup.

• Assegurar així, la construcció d’aprenentatges significatius a través de la mobilització dels seus coneixements previs i de la memorització comprensiva.

• Cercar la forma que els permeteisca emprar les noves idees o coneixements, a situacions desconegudes per a ells.

• Proporcionar situacions d’aprenentatge que tinguen sentit per a ells, amb el fi que els resulten motivadores.

Així doncs els blocs de continguts que defensem,són la conseqüència lògica de la interacció alumnat-medi, amb gran nombre de nexes que intenten millorar aquesta relació binària.

En cadascuna de les matèries amb atribució docent de l’especialitat del Departament, els continguts estaran organitzats en agrupacions temàtiques globalitzadores, intentant desenvolupar totes les capacitats, habilitats i estratègies de l’alumnat de forma cíclica i helicoide, treballant de manera progressiva des de les seues vivències i sensacions personals, fins arribar a un pensament socialitzat per a que supere la seua individualitat, si es que la té.
Optem per una estratègia didàctico-lúdica-investigadora, per a que d’una forma motivadora i gratificant, s’intente fer realitat un procés tant complex com ho es el d’ensenyament-aprenentatge.
Des d’aquesta perspectiva, es tracta d’explicitar de manera sistemàtica al llarg de l’etapa de secundaria, la importància del treball en grup, al plantejar activitats i situacions que no poden resoldre’s si no es per mig d’un treball cooperatiu.
També deurem tenir en compte la importància de les idees prèvies de l’alumnat en totes les unitats temàtiques, per fer-ho al inici de cadascuna de les unitats hi haurà propostes d’activitats destinades a explicitar aquestes idees, en un procés en el que de la observació es passa a la representació i al diàleg, darrere d’un plantejament procedimental i conceptual d’apropament a la realitat dinàmica del seu propi cos i de l’entorn socio-cultural-natural que l’envolta, i que estroba en continu canvi.
Conseqüentment amb tot el que hem dit, partim de dues premisses bàsiques.:

• La necessitat de tractar l’entorn com a medi únic de comprensió i anàlisi de la realitat més immediata

• Intentar establir les màximes possibilitats de globalització, facilitant el que s’arrepleguen totes les interaccions que existeixen dins del medi que ens envolta, tant a docents com a l’alumnat.

Salvador Piera i Gabardó
Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
Universitat de València

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada