La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dissabte, 8 de maig de 2010

Activitats Metabolisme i Genètica.


1) En la fotosintesi oxigénica, anomenada així perquè en ella s’allibera oxigen:

 En quina fase s’allibera l’oxigen i com?
 D’on procedeix l’oxígen ? Indica la reacció que ocorre.
 Quina és la causa de que alguns organismes fotosintétics realitzen la fotosintesi anoxigénica? Raona la resposta.

2) Defineix el concepte de fermentació.

 Assenyala les principals diferències entre respiració i fermentació?
 Quins avantatges i inconvenients té cadascun dels dos processos?
 Assenyaleu els substrats, productes i enzims que intervenen el la fementació realitzada pel gènere Saccharomyces.

3) Conteste breument:

 El cianur s’uneix fortament a un dels complexos enzimàtics de la cadena respiratoria i bloqueja el transport d’electrons. Quins efectes produeixen aquests verins sobre el metabolisme cel•lular?. Raona l’elevada toxicitat del cianur.
 Qui és l’acceptor final dels electrons del NADH en les fermentacions làctica i alcohòlica?
 Els llevats poden desenvolupar-se en presència de glucosa, tant aeròbica com anaeròbiament. Explique perquè la velocitat de consum de la glucosa decreix quan els llevats que han estat mantinguts en condicions anaeròbiques són exposats a l’oxigen.

Podeu trobar més preguntes tipo als comentaris.

4 comentaris:

 1. 1) Conteste breument.
  a) Fa vint anys que es varen produir els dolents esdeveniments en la central nuclear de Chernobil. Com es posible que encara hui naixquen nadons amb malformacions i malalties genètiques de pares i mares aparentment sans, que vivien el les proximitats de la central.
  b) Indica els productes inicials i finals de les següents rutes metabòliques: β-oxidació, fase fotoquímica, cicle de Krebs, cicle de Melvin Calvin.
  2) Quantes molècules de glucosa deuen catabolitzar-se, per respiració aeròbica, per proporcionar la mateixa quantitat d’ATP que el catabolisme d’un ‘acid gras 18:3. I per fermentació alcohòlica?
  3) Defineix.
   Complex antena.
   Fotosistema.
   Quimiosíntesi
   Fosforilació oxidativa.
   Fotofosforilació.

  ResponElimina
 2. 1) Contesta de forma breu:
   Si dos gens estructurals tenen diferències en la seqüència de triplets que codifiquen els diferents aminoàcids.Podem afirmar sense més ni menys, que codifiquen diferents cadenes peptídiques? Raona la resposta.
   Defineix: ARN-pol, promotor, aminoacil ARN-t-sintetasa.
   Quina diferència hi ha entre operò i operador.
  2) Explica el treball de Beadle i Tatum en 1941amb Neurospora crassa per determinar el postulat un gen un enzim.
  3) En els cadells de gos d’atura, el color del pèl negre és codominant respecte del pèl blanc (pp). El pèl arrissat (AA) domina sobre el pèl llis. Si sabem que tots dos gens es troben el mateix cromosoma, quan un gos d’atura dihíbrid blanc a taques negres i de pèl arrissat es creua amb una gossa homocigòtica recessiva per a tots dos caràcters, s’obtè una F1 de:
  103 blanc a taques negres arrissat, 102 blanc i llis, 54 blanc a motes negres llis i 55 blanc arrissat.
  a) Determine el genotip dels pares i la F1?
  b) Quina és la freqüència de recombinació d’aquests dos gens?
  c) A quina distància s’encontren aquests dos gens en unitats Morgan?

  ResponElimina
 3. 1) Explica la teoria de l’operò postulada en 1961 per Jacob i Monod.
  2) En certa cepa bacteriana se sap que, a partir de la seqüència nucleotídica que s’índica
  ATGATTACACCCATATGTAATCAT
  TACTAATGTGGGTATACATTAGTA
  Es produeix un oligopèptid de 8 aminoàcids. A més, es detecta una variant de la cepa que produeix un ologopèptid de 5 aminoàcids. Tenint en compte aquestes dades.
   Determine la sequència del missatger i l’aminoacìdica de l’octapèptid agafant com a hebre molde la inferior.
   Explique com es va produir la variant i la modificació que es va dur aterme en la seqüència nucleotídica per a que esdevinguera.
  3) Defineix els següents termes:
  1. Gen
  2. Encebador
  3. Gens estructurals
  4. ARN polimerasa
  5. Promotor
  6. ARNm policistrònic
  7. Introns
  8. Codó
  9. Mutació
  10. Delecció

  ResponElimina
 4. 1)Fixat i contesta:
   Per què els bacteris fotossintètics no alliberen oxígen?.
   Que vol dir que en la fase llumínica els electrons flueixen “costera amunt”, i si es així, com es posible que aquest fluxe estiga lligat a la sintesi d’ATP?.
   Què vol dir que l’eficacio de la respiració aeròbica és d’un 40%?.

  2) Contesta les preguntes.
   Indica les reaccions que es donen i els enzims que les catalitzen, en la reducció de NO3- a NH4+
   Assenyala com afecta als rendiments de la fixació de carboni inorgànic, la concentració de diòxid de carboni i oxígen en l’aire.
   Quantes molècules d’ATP i NADPH s’empren en la reducció de CO2 inorganic i posterior incorporació a la matèria orgànica? Raona la respos

  ResponElimina