La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

diumenge, 13 de juny de 2010

Com podem traure el màxim rendiment a una eixida extraescolar ?


Pense que una de les idees que a nivell pedagògic compartim una gran part dels docents, és que un dels recursos pedagògics més vàlids, són les activitats extraescolars, perquè trenquen en la rutina habitual de les classes i traslladen el procés d’aprenentatge a un món real, es per això que solen ser molt motivadores per als alumnes.

Aquestes per elles mateixes, no tenen per tant unes finalitats pròpies; més bé deurem entendre-les com el que són, un recurs didàtico-lúdic que podem i deurem emprar en el procés d’ensenyament aprenentatge de les ciències.

Si tenim present que cada eixida amb els alumnes és irrepetible, les experiències i les activitats a fer durant ella mai deuen ser un clixé, encara que s’han d’ajustar a uns objectius clars. Es per això que cal pensar en elles com a mitjans, mai com el fi de res.

Per a que el nostre alumnat les puga percebre com una forma més de treballar a l’àrea de ciències, aquestes deuen estar integrades en el treball de l’aula, en el currículum de l’assignatura, i no representar un punt i apart en ell.


Per poder traure el màxim aprofitament de l’eixida és important una bona planificació, emprar la metodologia adient i dedicar-li temps a les tasques programades. Es per això que des d'ací proposem integrar-les i organitzar-les cronològicament en l’aula per a que l’alumnat siga capaç de percebre-les com un recurs més que l’ajuda a en el seu procés d’aprenentatge en el món de les ciències, per tant per aconseguir-ho podem emprar el següent esquema:


1º.- Treball a l’aula abans de l’eixida.
2º.- Tasques a desenvolupar durant l’eixida.
3º.- Tasques a realitzar a l’aula després de l’eixida.En resum abans de l’eixida deuríem fer:
a) Elaborar els protocols de treball i la guia i fixes de camp.
b) Distribuir les tasques a realitzar entre els estudiants, deixar clares les funcions i responsabilitats (qui es fra càrrec de l’obtenció de mostres, del registre d’informació, de obtenir material fotogràfic, etc.), tots els membres del grup tenen tasques pròpies a més de les individuals de cadascun ( registre al quadern de camp).
e) Acordar les pautes de comportament, precaucions i mesures de seguretat.

RECORDEM:


Els materials elaborats per a l’eixida deuen estar pensats per exercitar destreses (observar, anotar, dibuixar, etc.) i fomentar la reflexió sobre elles, incentivant així a l’alumne a explicitar les seues idees.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada