La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

diumenge, 14 de març de 2010

Espai Europeu d'Educació SuperiorEls ensenyaments de Grau tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general, en una o diverses disciplines, orientada a la preparació per a l'exercici d'activitats de caràcter professional.

La superació dels ensenyaments previstes en l'apartat anterior donarà dret a l'obtenció del títol de Graduat o Graduada, amb la denominació específica que, en cada cas, figure en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

La denominació dels títols de Graduat serà: Graduat o Graduada en T per la Universitat U, essent T el nom del títol i U la denominació de la Universitat que expedeix el títol.

En el Suplement Europeu al Títol, d'acord amb les normes que el regulen, es farà referència a la branca de coneixement a la qual s'adscriu el títol.

Els plans d'estudis tindran 240 crèdits, que contindran tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant haja d'adquirir: aspectes bàsics de la branca de coneixement, matèries obligatòries o optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits, treball de fi de Grau o altres activitats formatives.

Aquests ensenyaments conclouran amb l'elaboració i defensa d'un treball de fi de Grau. El treball de fi de grau tindrà entre 6 i 30 crèdits, s'ha de fer en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

La Universitat proposarà l'adscripció del corresponent títol de Graduat o Graduada a alguna de les següents branques de coneixement:

a) Arts i Humanitats
b) Ciències.
c) Ciències de la Salut.
d) Ciències Socials i Jurídiques.
i) Enginyeria i Arquitectura.


El pla d'estudis ha de contenir un mínim de 60 crèdits de formació bàsica, dels quals, almenys, 36 estaran vinculats a algunes de les matèries que figuren en l'annex II del Reial Decret per a la branca de coneixement a la qual es pretenga adscriure el títol. Aquestes matèries hauran de concretar-se en assignatures amb un mínim de 6 crèdits cadascuna i seran ofertes en la primera meitat del pla d'estudis. Els crèdits restants fins a 60, en el seu cas, hauran d'estar configurats per matèries bàsiques de la mateixa o altres branques de coneixement de les incloses en l'annex II, o per altres matèries sempre que es justifique el seu caràcter bàsic per a la formació inicial de l'estudiant o el seu caràcter transversal. Si es programen pràctiques externes, aquestes tindran una extensió màxima de 60 crèdits i hauran d'oferir preferentment en la segona meitat del pla d'estudis.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada