La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dimecres, 28 de març de 2012

Modalitats d'avaluació


Quins tipus d’avaluació coneixes i en què consisteixen?


1. Avaluació contínua:

Aquella que es realitza al llarg de tot el procés d’ensenyament aprenentatge, i que té com a finalitat interpretar i descriure més que mesurar i classificar a l’alumnat. Amb aquesta hem de centrar l’atenció en els aspectes que considerem d’interès per al procés educatiu, defugint de l’avaluació-examen o avaluació-qualificació.

2. Avaluació criterial:

Fixa l’atenció en el progrés individual de l’alumne, defugint de la comparació amb la resta de company/es de classe. Parteix d’una situació inicial prèviament establerta, comparant el progrés de l’alumne en relació amb unes fites graduals consensuades pel professor, l’alumne i els pares.

3. Avaluació formativa.

Té com a objectiu la diagnosi en les fases inicials del procés d’ensenyament, a més d’orientar al llarg de tot aquest i fins i tot en la fase final, amb la intenció d’analitzar els resultats aconseguits per l’alumne per reorientar el conjunt d’elements que ha participar en les fases d’aprenentatge i en les que ha intervingut ell

4. Avaluació global.

Te en compte la consecució i nivell de capacitats bàsiques des de les diferents àrees del currículum, fixant així l’atenció en el conjunt d’àrees, defugint dels continguts de cadascuna d’elles, per participar de la formació global dels alumnes en els diferents tipus de processos de l’ensenyament

5. Avaluació inicial.

Es realitza en cadascuna del començament de les fases de procés d’ensenyament aprenentatge, i té com a finalitat obtenir el màxim d’informació sobre el nivell de coneixement previs que presenta l’alumne per decidir sobre, la metodologia a emprar i el nivell de desenvolupament del nous continguts a desenvolupar.
6. Avaluació integradora.

Valora el treball realitzat per l’alumne en totes les àrees i l’etapa, per vore si s’han aconseguit el objectius del cicle o etapa, sense que se li exigeisca la consecució de tots i cadascun dels objectius propis de cadascuna de les àrees. Per tant podem dir que aquesta avalua el procés d’ensenyament aprenentatge de manera individual i en cadascun dels alumnes tenint com a referent últim l’etapa completa.

7. Avaluació normativa.

Aquest tipus d’avaluació pretén determinar el lloc que ocupa un alumne/a en relació a la resta de companys/es del grup classe, o d’un grup respecte de la resta de grups del centre. Per tant es basa en normes estadístiques i pautes de normalitat, aquestes solen ser útils per classificar i seleccionar alumnes segons les seues capacitats bàsiques, en detriment del progrés individual d’un alumne segons les capacitats que mostra.

8. Avaluació qualitativa.

En aquest cas es presta més atenció en la qualitat de les situacions educatives que es generen en el grup-classe que en la quantitat de resultats obtinguts, fent èmfasi en la importància de les situacions que es creen a l’aula, interpretant, descrivint i valorant els processos que tenen lloc en l’àmbit educatiu, considerant per fer-ho tots els elements que intervenen en ell.

9. Avaluació sumativa.

Aquesta preten valorar i conèixer els resultats obtinguts per l’alumnat al finalitzar el seu procés d’ensenyament aprenentatge.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada