La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dissabte, 5 de febrer de 2011

Competències i àmbits


Consisteix en treballar un mateix bloc de continguts des de diferents àrees del currículum, i de la següent forma:


1. Una de les àrees introdueix els continguts del bloc.
2. Un altra o varies, els reforça i els aplica a situacions que els són quotidianes i properes.
3. La tercera àrea s’encarrega d’avaluar les competències establertes que s’anaven a treballar amb els alumnes del grup classe.


Per donar-li suport en aquest forma de treballar, deurem elaborar una sèrie de materials, que ofereisquen al professorat algunes possibles estratègies per integrar l'exercici i l'aprenentatge de les competències bàsiques en les assignatures que les han de treballar.


El primer que s’ha de fer es definir quins elements caracteritzen les competències que anem a treballar, a més de detallar a quins nivells d'assoliment es vol arribar. Seguidament s’han d’analitzar els diferents materials que té a l'abast el professorat de les assignatures implicades per establir el grau d'aprofundiment amb què hagin de treballar els objectius específics de cadascuna de les competències en el grup classe. Posteriorment, es detalla com es poden integrar aquests objectius en l'activitat docent i en el material docent i d'avaluació necessari per assolir els objectius proposats per tot l’equip docent.

El que es pretén aconseguir en aquest mètode de treball és:


a. Compartir estratègies i objectius entre el professorat del mateix grup o nivell.
b. Promoure la transferència de coneixement s i de treball de les capacitats bàsiques.
c. Fer una avaluació i un seguiment rigorós de tot el procés d’ensenyament – aprenentatge:
• Alumnat (prova diagnòstica inicial i final), relacionant els criteris d’avaluació amb les competències i subcompetències bàsiques.
• Professorat (per valorar l’equilibri entre l’esforç de coordinació i els resultats obtinguts) detectar mancances en el mètode de treball i en el coneixement propi, per superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de millors models d’ensenyament – aprenentatge; i la capacitat de treballar com a membre d'un equip docent, ja siga com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes didàctics, tot assumint compromisos i considerant els recursos disponibles.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada