La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dissabte, 28 de gener de 2012

Vocabulari de genètica de la H fins a laT

H

 haplo– .: prefix que significa simple.

 haploide.: Cèl·lula o organisme que presenta una dotació cromosòmica senzilla (n), com els gàmeta.

 hemofilia.. Anomalia genètica que impedeix la coagulació de la sang.

 herència.: Conjunt de caràcters que es transmeten de pares a fills.

 herència autosòmica.: Aquella que es transmet pels cromosomes no sexuals.

 herència exclusiva d’un sexe.: Aquella en la que els caràcters implicats sols es manifesten en un dels dos sexes.

 herència intermèdia.: Herència en la que un caràcter dels descendents híbrids es manifesta amb un fenotip intermedi entre ambdós progenitors. herència lligada al sexe.: La codificada per aquells caràcters que tenen el locus en els heterocromosomes o cromosomes sexuals.

 herència limitada al sexe.: Herència exclusiva d’un sexe.

 hetero– .: Prefix que significa diferent desigual.

 heterocromosoma.: Cromosomes homòlegs diferents, com els sexuals X i Y.

 heterogamia.: Producció de dos gàmetes diferents en un mateix individu, com els mascles dels mamífers, que produeixen uns espermatozoides amb el cromosoma X i altres amb el Y.

 heterozigòtic.: Individu que, per a una gen determinat, presenta dos al·lels diferents en els seus respectius cromosomes homòlegs. Notació Aa.

 híbrid.: Individu que resulta del creuament entre dos individus que difereixen en un o més gens. Organisme heterozigòtic per a un caràcter.

 homo-.: Prefix que significa el mateix.

 homozigòtic.: Individu que, per a un gen determinat, presenta els dos al·lels idèntics en els seus cromosomes homòlegs. Notació AA, aa.

 homozigótic dominant.: Porta els dos al·lels dominants per a un caràcter. Notació AA

 homozigòtic recessiu.: Duu els al·lels recessius per al caràcter. Notació aa.I

interfase.: Període d’activitat cel·lular comprés entre dos mitosi.


L

locus.: Posició que ocupa un gen en un cromosoma.


M

mascle.: Individu unisexuat productor de gàmetes masculins. En els mamífers són genèticament heterozigòtics XY.

 meiosi.: Divisió cel·lular en la que es produeix una reducció del nombre de cromosomes, és a dir, es tracta d’una divisió que generalment dona lloc a 4 cèl·lules haploides ( n cromosomes) a partir d’una cèl·lula diploide ( 2n cromosomes).

 mitosi.. Tipus de divisió cel·lular conservativa, en la que a partir d’una cèl·lula es formen dos cèl·lules filles amb la mateixa dotació cromosòmica que la del progenitor.

 mixis.: Fusió sexual de dos nuclis.

 monohíbrid.: Individu heterozigòtic per a un sol caràcter.

 monosoma.: Cromosoma aïllat al que li falta l’homòleg.

 monosòmic.: Organisme diploide al que li falta un cromosoma.

 mutació.: Alteració del material hereditari , ADN, de forma espontània, o per un agent físic, químic o fins i tot biològic.

 

O
 oncogen.: Gen responsable del desenvolupament d’un procés cancerigen. ovogènesi.: Conjunt de transformacions que experimenta una ovogònia diploide fins transformar-se per meiosi, en un o més òvuls haploides funcionals.R
 recombinació.: Fenomen en el que es produeix un intercanvi de fragments de cromatina entre cromosomes homòlegs, durant la meiosi. retroencreuament.: entrecreuament.T
 transferència gènica.: Manipulació d’un organisme en el qual s’introdueix un gen d’un altre organisme diferent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada