La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

diumenge, 26 de setembre de 2010

La funció tutorial


En el marc de l’estructura organitzativa dels centres, els tutors i tutores tenen una funció primordial, han de dinamitzar i coordinar la relació de la funció tutorial. Cal entendre la funció tutorial com una acció educativa més, que implica a tot el professorat del centre.
És, per tant, una tasca col•lectiva que cal planificar en el Projecte Educatiu del Centre, considerant l’organització, la coordinació, els objectius i les estratègies, per poder dur-la a terme amb èxit. Els tutors i les tutores són els últims responsables de les actuacions que s’ha de dirigir al seu grup-classe, a la resta de professorat i als pares i mares.
Per tant la seua tasca girarà al voltant de tres eixos

A) Envers l’alumnat del grup classe

La seua intervenció es dirigeix a:
• Cadascun dels membres del grup i es concreta en el seguiment del seu progrés individual. Facilitar la integració de l’alumnat en el grup i fomentar en ell el desenvolupament d’actituds participatives.
• Al grup com a tal, fomentant la integració de cada alumne/a al si del grup fent possible una interacció positiva.
• Orientar i assessorar a l’alumnat en els seus processos d’ensenyament aprenentatge i sobre les seues possibilitats acadèmiques i professionals.
• Coordinar les activitats complementàries i extraescolars dels membres que interaccionen amb el grup.
• Recollir les aspiracions, inquietuds, necessitats i consultes del seu alumnat, a fi de millorar i adequar a les seus necessitats el Pla d’Acció Tutorial (PAT).
• Desenvolupar amb el seu grup-classe el PAT i les activitats d’orientació.
Hi ha gran nombre d’activitats que poden afavorir la interacció al si del grup i ajudar en el seu procés de maduració com a tal, es el cas de les assemblees, les festes, les eixides extraescolars, etc. Són, totes elles, activitats col•lectives que promouen la participació de l’alumnat i permeten que el grup aprenga progressivament a organitzar-se i a modular conflictes senzills en situacions quotidianes. (Ho treballarem al llarg del màster).


B) Envers la resta de professorat que imparteix classes al grup

• Ha de facilitar el coneixement de l’alumnat, individualment i com a grup a la resta del professorat, a través de les entrevistes amb l’alumne, els pares, i sempre amb l’ajuda del psicopedagog/a i la tasca del Dpt. D’Orientació.
• Ha de possibilitar una òptima coordinació entre tots a fi d’afavorir actuacions coherents, unificant estratègies didàctiques a la vegada que es promou una relació positiva en el grup.
Tot açò es pot aconseguir amb una organització que facilite el treball en equip mitjançant reunions i contactes freqüents entre el professorat del grup, permetent al tutor/a promoure la coordinació i el intercanvi d’informació amb la finalitat d’evitar la fragmentació d’actuacions.
En aquest sentit, cal destacar la importància de l’elaboració d’instruments de planificació i seguiment de la tasca educativa, com ho han de ser: la selecció de continguts, les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les d’avaluació, entre altres.
En la realització d’intercanvis d’informació entre el propi professorat es recomana expressar les valoracions referides a un alumne/a amb prudència i defugint d’encasellaments. Convé vetllar especialment pel traspàs d’un grup a un nou tutor/a, assegurant que es realitze de la manera més positiva possible i amb tota la informació recollida, per evitar tasques i feines repetitives. És recomanable realitzar una entrevista amb el tutor/a del curs anterior a fi d’intercanviar informacions de cadascun dels alumnes i del grup com a tal. Reunions horitzontals i verticals en el centre i d’altres centres de procedència de l’alumnat.

C) Envers els pares i mares


Com a exercici pràctic intenteu omplir quina és la tasca dels tutors envers els pares i mares dels alumnes del grup, afegint qualsevol tipus d'observació que estimeu adient. Cal lliurar-lo a classe.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada