La cita del dia


“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”
Albert Einstein

dilluns, 1 de novembre de 2010

Una de competències


Les competències fan referència a coneixements diversos (conceptuals, procedimentals, actitudinals) i als processos que s’han de mobilitzar per fer front de manera eficaç a la resolució de problemes i situacions de diferent complexitat amb les que es troba l’alumnat en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge.
La consideració de les competències bàsiques com a eix del procés educatiu implica canvis metodològics que afecten el rol del professorat i la manera com aprèn l’alumnat. Aquestes s’assoleixen, des del treball de cadascuna de les àrees o matèries, però tot això no invalida el fet, que cada dia siga més recomanable una reflexió pedagògica al si del claustre o de la comissió de coordinació pedagògica sobre la natura de cada competència, les dimensions que contempla, la gradació de la seua complexitat i les activitats que contribueixen a posar-la en acció.
Són els centres i sols els centres, els que poden organitzar els seus debats pedagògics, que conjuntament amb un bon pla de treball, poden ajudar-los a determinar els programes escolars d’acord amb les necessitats reals d’aquests, així com el seu punt de partida i arribada. Resultaria adient que els centres integraren cada una de les competències bàsiques de manera explícita en la redacció del seu PEC, sols així aquestes esdevindrien com a referent únic a l’hora de desplegar el currículum. Si pensem en tot el que hem dit i reflexionen una mica, serem capaços de contestar des del nostre centre i el context sociocultural i econòmic que abasta, algunes de les preguntes clau a l’hora de debatre les competències i els canvis metodològics que impliquen:
• Què suposa la incorporació de les competències bàsiques en el model curricular de centre i quines implicacions té en l’acció educativa?
• Com s’integren els objectius de l’etapa i de les diferents àrees o matèries amb les competències bàsiques?
• Quins són els trets principals de cada competència?
• Com es dóna resposta a l’adquisició de les competències bàsiques per part de l’alumnat a través de les diferents àrees, matèries o àmbits?
• Com es pot treballar eficaçment per assegurar l’adquisició de les competències bàsiques per part de l’alumnat en finalitzar l’etapa?
Per avançar en l'assoliment de les competències bàsiques, és fonamental emmarcar els processos d'ensenyament i d'aprenentatge al voltant de quatre eixos :
• Aprendre a ser i actuar de manera autònoma.
• Aprendre a pensar i comunicar.
• Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
• Aprendre a conviure i habitar el món.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada